Activiteitenplan Dorpsraad Badhoevedorp 2023-2024

. thema: Verslagen

Inleiding

Het activiteitenplan van de Dorpsraad Badhoevedorp heeft als doel om een overzicht te geven van de geplande activiteiten en initiatieven voor het komende jaar. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met de dorpsraadsleden en contacten met de bewoners van ons dorp. Ons streven is om de leefbaarheid en betrokkenheid in het dorp te vergroten en diverse uitdagingen en kansen aan te pakken. De betrokkenheid willen wij stimuleren door meer leden en bewoners actief te betrekken bij de activiteiten van de dorpsraad en tot een nieuwe aanpak en organisatie van de Dorpsraad te komen. Het activiteitenplan dient als leidraad en kan gedurende het jaar worden aangepast indien nodig.

Communicatie en Betrokkenheid

 • Organiseren van regelmatige openbare dorpsraadsvergaderingen om bewoners de gelegenheid te geven vragen te stellen, suggesties te doen en mee te denken over de ontwikkeling van het dorp.
 • Publicatie van de vergaderdata en agenda's op de dorpsraad website en sociale media.
 • Uitbreiden van communicatiekanalen, zoals een digitale nieuwsbrief, om de bewoners op de hoogte te houden van dorps gerelateerde zaken en evenementen.

Sociale Activiteiten en Evenementen

 • Organiseren van gemeenschapsactiviteiten zoals lezingen, wandeltochten, filmavond, en culturele evenementen om de sociale cohesie in het dorp te versterken.
 • Jaarlijks braderie weer organiseren om bewoners samen te brengen.

Contactgroepen

Omdat de onderwerpen steeds diverser en complexer worden heeft de dorpsraad een aantal contactgroepen gedefinieerd die bepaalde onderwerpen van het bestuur gaan waarnemen. Hieronder een overzicht van deze contactgroepen. Mogelijk kan er nog behoefte ontstaan aan andere contactgroepen. Deze contactgroepen zijn aanspreekpunt voor bewoners voor de verschillende onderwerpen. Deze contactgroepen lezen zich in en zijn op de hoogte van wat er speelt op deze onderwerpen.

 • Mobiliteit
 • Centrum
 • Natuur & Recreatie
 • Gezonde omgeving
 • Erfgoed

Deze contactgroepen zijn aanspreekpunt voor bewoners voor de verschillende onderwerpen. Deze contactgroepen lezen zich in en zijn op de hoogte van wat er speelt op deze onderwerpen. Deze groepen moeten verder worden uitgebreid en moeten uitgebreide contacten in het dorp organiseren zodat het dorp ze weet te vinden waardoor draagvlak nog verder wordt geoptimaliseerd. Hiervoor worden bewoners bijeenkomsten georganiseerd. Aanwezigheid op braderieën en andere bijeenkomsten. Communiceren waar de contactgroepen voor staan. Spreekuur voor bewoners., opzetten van projecten, etc.

Uitbreiding Ledenbestand

Badhoevedorp groeit en wij hebben als doel gesteld het leden aantal minimaal te verdubbelen.

Samenwerking met Partners

 • Actief samenwerken met lokale organisaties, ondernemers en verenigingen om synergie te creëren en gezamenlijke doelen te bereiken.
 • Zoeken naar mogelijkheden voor externe financiering, subsidies en sponsoring om de activiteiten van de dorpsraad te ondersteunen.

Opzetten nieuwe website

Het is in het huidige tijdsbestek cruciaal dat je de doelgroep digitaal kunt bereiken en dat je te vinden bent. De dorpsraad is voornemens een nieuw digitaal communicatie portal/kanaal op te zetten voor de bewoners van Badhoevedorp. De website is de basis van alles. Voor draagvlak, nieuwe leden, bekendheid in het Dorp, werkgroep ondersteuning, acties in het Dorp, uitwisseling van informatie, etc.

Middelen

Dit alles vraagt allemaal veel organisatie, inzet, tijd en geld. Wij hebben 7 nieuwe vrijwilligers profielen gedefinieerd die wij gaan uitzetten en werven.

 • Custodian Ledenbestand
 • HR-coördinator vrijwilligers
 • Leden Contactgroepen
 • Hobby journalist Nieuwsgaring Badhoevedorp
 • Manager PR & Sponsering
 • Teamleden Contentbeheer
 • Teamleden activiteiten

Evaluatie

Aan het einde van het jaar zal de Dorpsraad een evaluatie uitvoeren om te kijken naar de behaalde resultaten en eventuele knelpunten. Op basis van deze evaluatie zal het activiteitenplan voor het volgende jaar worden bijgesteld en geoptimaliseerd.

Met dit activiteitenplan hoopt de Dorpsraad een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, saamhorigheid en ontwikkeling van ons dorp. Samen met de inzet van bewoners en partners streven we naar een bloeiende en hechte gemeenschap.

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering

. thema: Verslagen

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering
8 juni 2023

Locatie: Dorpshuis
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig zijn buiten het bestuur: 10 leden.

 1. Opening

Voorzitter Martin Walraven opent de vergadering en legt de Agenda voor aan de leden. Deze wordt goedgekeurd.
Martin constateert dat het bestuur op 5 oktober 2022 is aangetreden en daarom verslag doet van een jaar waarin het zelf maar beperkt betrokken was bij de vereniging.

 1. Vaststellen van het verslag van de ALV van 5-10-2022

Het verslag wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

 

 1. Terugblik en Jaarverslag 2022

Anne Marie Kamevaar meldt dat in het jaarverslag een formulering is gebruikt die niet overeenstemt met het beleid ten aanzien van het karakter van het toekomstige centrum: de bewoners wensen geen dertiger-jaren stijl, maar een stijl die overeenkomt met het karakter van het in de jaren dertig gebouwde dorp. Deze wijziging van het jaarverslag 2022 wordt aangenomen door de vergadering.

 1. Financieel Jaarverslag 2022

4.1  Penningmeester Radboud Lubbers geeft een toelichting op de cijfers. Hij legt uit dat het tekort op de Winst- en Verliesrekening van € 1715,81 is veroorzaakt door hogere kosten van bestuur en werkgroepen en doordat geen subsidie is aangevraagd. Hij stelt voor het negatieve resultaat ten laste te leggen van de Algemene Reserve.
Er wordt gediscussieerd over de vraag of dit jaar wel of niet subsidie moet worden aangevraagd, met als resultaat dat het bestuur hierover een beslissing zal nemen.

4.2/3  De leden van de kascommissie, Remo Beekman en Ton Rietmeyer, konden beiden niet aanwezig zijn, zodat Radboud hun verslag voorleest. Zij hebben de boeken gecontroleerd en correct bevonden. Daarbij geven zij twee adviezen.

4.3  De vergadering verleent het bestuur decharge voor het financieel beleid van 2022.

4.4  Twee leden, Peter Menno Zijlstra en Rien Hogenhout, melden zich om de kascommissie voor 2023 te vormen.

 1. Aftreden drie bestuursleden en installeren vernieuwd bestuur

5.1  Martin legt uit dat hij, Bart Baltus en Thessa Gerretsen aftreden. De werkzaamheden van het bestuur zijn tijdrovend en complex.
Menno vult daarbij aan dat de samenwerking tussen bestuur en werkgroepen een lastig punt is en dat daarin nog geen goede vorm is gevonden. Er volgt een discussie over fouten die in de samenwerking zijn gemaakt, waarna geconstateerd wordt dat het vernieuwde bestuur de rolverdeling hoog op haar agenda moet zetten.

5.2  Huib van Kollenburg heeft zich gemeld voor de vacante functie van voorzitter.
Peter Menno Zijlstra oppert de mogelijkheid van het aantrekken van een voorzitter van buiten, die zonder voorgeschiedenis wellicht gemakkelijker een goede structuur kan bouwen.
Huib geeft aan hoe hij de toekomst van de dorpsraad ziet: meer aandacht voor het draagvlak van de dorpsraad bij bewoners, de leden actief betrekken en de werkgroepen uitbreiden. Daarbij is vernieuwing van onze digitale communicatie criciaal.

5.3  Er wordt gestemd over de toetreding van Huib tot het bestuur en hij wordt met meerderheid van stemmen gekozen.

5.4  Huib meldt dat het bestuur incompleet is en dat het urgent op zoek is naar een secretaris. Hij vraagt de aanwezige leden om hulp bij het vinden hiervan.
Ron Cordemijer stelt voor om een deur-aan-deur flyer actie te ondernemen.

 1. Ter goedkeuring: de begroting van 2023

Radboud legt uit dat de begroting voor dit jaar een tekort heeft van € 5500,-, voornamelijk veroorzaakt door kosten voor vernieuwing/samenvoeging van de websites.
Peter Menno verzoekt om de begroting zoveel mogelijk sluitend te maken, b.v. met verhoging van het lidmaatschap naar € 15,-. Dit zal dan per 2024 ingaan. Het voorstel wordt door de vergadering unaniem aangenomen.

 1. Rondvraag
  Er meldt zich niemand voor de rondvraag.
 1. Afsluiting
  De nieuwe voorzitter sluit de vergadering af om 21.20 uur, eerder dan gepland omdat door reparatie van de voordeur iedereen om 21.30 het dorpshuis uit moet.

Wil jij een verschil maken in jouw gemeenschap?

. thema's: Algemeen, Vereniging Dorpsraad, Bestuur

Ben je geïnteresseerd in lokale kwesties en wil je een stem hebben in de gedachtenvorming? Of wil je gewoon je handen laten wapperen om een bijdrage aan de gemeenschap te leveren? Word vrijwilliger bij de Dorpsraad Badhoevedorp en speel een actieve rol in het vormgeven van de toekomst van ons prachtige dorp!

De Dorpsraad Badhoevedorp is een bruisende organisatie in opbouw die zich inzet voor de belangen van onze gemeenschap. We streven naar een leefbare en welvarende omgeving waarin alle inwoners zich thuis voelen. Als vrijwilliger bij de Dorpsraad krijg je de kans om samen te werken met gelijkgestemde individuen, met als gemeenschappelijk doel de kwaliteit van het dorpsleven te verbeteren.

Waarom zou je je aansluiten bij de Dorpsraad Badhoevedorp? Hier zijn enkele redenen:

 1. Meedenken: Als lid van de Dorpsraad heb je de mogelijkheid om mee te denken over onderwerpen die onze gemeenschap beïnvloeden. Je stem wordt gehoord en je kunt actief deelnemen aan het bepalen van de gewenst koers van ons dorp. Dit hangt ook af aan welke rol jij wilt bijdragen. Er is voor elk wat wils.
 2. Verbindingen opbouwen: Door deel uit te maken van de Dorpsraad, kom je in contact met diverse mensen uit verschillende achtergronden. Je bouwt waardevolle relaties op met medevrijwilligers, lokale bewoners en vertegenwoordigers van andere instanties, wat je netwerk vergroot.
 3. Leren en groeien: Als vrijwilliger bij de Dorpsraad Badhoevedorp heb je de kans om in de praktijk nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en je bestaande talenten te versterken.
 4. Zichtbaarheid en erkenning: Als lid van de Dorpsraad Badhoevedorp speel je een prominente rol in de gemeenschap. Je wordt erkend als iemand die zich inzet voor het algemeen belang en een bijdrage levert aan de groei en bloei van ons dorp. Dit kan waardevol zijn voor je persoonlijke en professionele groei.
 5. Voldoening en betekenis: Het vrijwilligerswerk bij de Dorpsraad Badhoevedorp biedt een geweldige kans om voldoening te halen uit het helpen van anderen en het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen in onze gemeenschap. Je draagt direct bij aan het werken aan Badhoevedorp en dat geeft een gevoel van betekenis. Niet alles lukt natuurlijk, je moet wel edelmoedig met tegenslagen kunnen omgaan.

We hebben jouw betrokkenheid en enthousiasme nodig om ons team te versterken. Of je nu ervaring hebt in bestuurswerk, lokale politiek, andere vaardigheden of gewoon gepassioneerd bent over jouw dorp, we verwelkomen graag jouw bijdrage. Samen kunnen we een verschil maken en Badhoevedorp nog mooier maken dan het al is.

Meld je vandaag nog aan als vrijwilliger bij de Dorpsraad Badhoevedorp en word een belangrijke schakel in de ontwikkeling van ons prachtige dorp! Neem de leiding in jouw gemeenschap en laat jouw stem horen of help gewoon mee door je handen te laten wapperen. Samen bouwen we aan een betere toekomst voor Badhoevedorp! Op onderstaande link tref je alle vacatures aan van de Dorpsraad Badhoevedorp.

https://www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/hulpvragen/organisatie/dorpsraad-badhoevedorp

Wij zouden het heel leuk vinden om met je kennis te maken. Wil je er is over van gedachten wisselen? Bel of email ons en dan gaan we een kop koffiedrinken.

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mobile: 06 - 12568357

Algemene Ledenvergadering 30 september 2020

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA, Vereniging Dorpsraad

 

De Algemene Leden Vergadering was door de COVID-19 maatregelen eind maart geannuleerd. 

Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp organiseert nu de Algemene Leden Vergadering op:

woensdag 30 september om 20.00 uur in het Dorpshuis (alleen voor leden).

Uiteraard wordt dit alleen gehouden als de omstandigheden dit toelaten

De leden ontvangen per e mail of per post de agendapunten van deze avond.

Het jaarverslag 2019 en werkplan 2020 - 2021 VDB  en de agenda voor de ALV zijn nu ter inzage te lezen via onderstaande link

Jaarverslag 2019 en Werkplan 2020 - 2021  Agenda Algemene Leden Vergadering 30 september 2020

 

Waarom kan er geen Hulpsecretarie in Badhoevedorp blijven??!

. thema's: Algemeen, Verslagen

Weleens een paspoort of rijbewijs moeten regelen in Halfweg? Met het sluiten van het Servicecentrum van de gemeente aan de Sloterweg verdween ook de laagdrempelige dienstverlening voor paspoorten en rijbewijzen uit Badhoevedorp. Volgens de gemeente blijft het voorzieningenniveau in Haarlemmermeer Noord op peil. Je kunt tenslotte naar Halfweg, Hoofddorp of Schiphol.... Maar probeer de tocht naar Halfweg eens echt te ondernemen, dan loop je tegen heel wat aan.

 

Waarom moest het Servicecentrum eigenlijk sluiten, en waarom kon er geen alternatief worden gevonden? Lees het rapport en welke vragen aan de gemeente open blijven staan via de link Rapport opheffing Service Centrum Badhoevedorp 

 

Deze  vragen hebben in ieder geval wel geleid tot een uitnodiging voor een gesprek met de clustermanager Klant Contact Centrum.We houden je op de hoogte!  Zie ook over dit onderwerp de link brief naar gemeenteraad en link brief over gesprek met gemeente ivm Service Centrum

Beleidsstukken

. thema: Dorpsraad

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2015 werd verslag gedaan over het jaar 2015. Klik hier voor het Jaarverslag 2015.

 

Tevens werd op deze vergadering het Beleidsplan voor 2016 vastgesteld. Klik hier voor Beleidsplan 2016.

Ontstaan Dorpsraad

. thema: Ontstaan Dorpsraad

De ‘Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp’ is opgericht op 1 oktober 1932 als buurtvereniging. De directe aanleiding voor de oprichting was destijds de slechte verlichting op de Badhoevelaan. De ‘Verkeersvereniging Sloten en Omstreken’ nam en het op voor haar leden uit de Badhoevebuurt en stuurde een brief naar het College van B&W van de Haarlemmermeer. Verzocht werd de lantarens tot ’s avonds twaalf uur te laten branden. Een jaar later richtte men nogmaals dit verzoek aan de gemeente. Deze vond het blijkbaar bezwaarlijk hierover te praten met een afvaardiging die een zetel in een andere gemeente had. Dit en de urgentie van diverse woonproblemen was aanleiding tot oprichting van de buurtvereniging. Het doel van de vereniging bij stichting was de behartiging van de belangen van de bewoners.

Het eerste succesje waren de reflectoren op de slagbomen van de brug. Het eerste grote doel werd de bestrating van de Nieuwe Meerdijk. Hoe deze belangen zijn behartigd is onbekend, maar op 27 januari 1934 opende de toenmalige voorzitter van de dorpsraad en tevens hoofdonderwijzer A. de Waard het nieuwe dijkgedeelte.

Dit en meer is te lezen het boekje ‘In de polder en bij de stad’ dat is uitgegeven ter ere van het 50-jarig bestaan van de vereniging.

Links

De Dorpsraad is actief in contact met diverse partijen die betrokken zijn bij ons dorp.

 • De gemeente Haarlemmermeer:er is intensief overleg op allerlei niveaus. De Dorpsraad heeft afgevaardigden in de overlegorganen Bereikbaarheid en Groen. Daarnaast is er jaarlijks een schouw waar de Dorpsraad meefietst om lokale pijnpunten onder de gemeentelijke aandacht te brengen. Ook is er ad hoc overleg met de wethouders van Economische Zaken en Verkeer en vervoer.
   
 • Rijkswaterstaat: de A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf 2018 niet meer dwars door Badhoevedorp, maar komt ten zuiden om het dorp heen te liggen. Met de omlegging zorgt Rijkswaterstaat –samen met de regio– voor diverse verbeteringen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, verbeterde leefomgeving (minder geluidsoverlast en betere luchtkwaliteit) een een betere doorstroming voor Schiphol en de regio Amsterdam. 
   
 • Provincie Noord-Holland: is medefinancier van de omlegging van de A9. Het besluit tot de afwaardering van de snelheid op de Schipholweg van 80 km per uur naar 50 km per uur moet door de provincie worden genomen. In het Tracébesluit voor de omlegging van de A9 is opgenomen dat de Groene AS door de omlegging niet onmogelijk mag worden gemaakt. Daarom wordt zowel bij de aansluiting Badhoevedorp in het westen als bij het knooppunt A4/A9 ruimte gemaakt voor natuurpassages, stapstenen en natuurverbindingen voor de diersoorten van de Groene AS.
   
 • Bohemen is de projectontwikkelaar die in Badhoevedorp nieuwe huizen en bedrijfspanden gaat realiseren. Voor informatie over wonen en werken in het nieuwe Badhoevedorp klik hier.
   
 • Schiphol: Badhoevedorp kent als geen ander dorp de lusten en lasten van Schiphol. De Dorpsraad zal proberen een zetel te bemachtigen in de ORS: de Omgevings Raad Schiphol.
   
 • Winkeliersverenging Badhoevedorp (WVB): de WVB komt op voor de belangen van winkeliers en ondernemers. In contact komen kan via voorzitter Wim Eweg (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Hij is tevens voorzitter van de Stichting Badhoevedorp voor Badhoevedorp: deze stichting verdeelt de opbrengst van het Stratengolftoernooi onder goede lokale doelen binnen de Badhoevedorpse en Lijndense gemeenschap.
   
 • Business Club Badhoevedorp (BCB): een netwerkclub voor ondernemers in Badhoevedorp die interessante bijeenkomsten organiseert voor leden, zowel informatief als sociaal.
 • Uiteraard zijn er ook contacten met de Dorps- en wijkraden in de buurt, zoals van Nieuwe Meer en Lijnden.

Digitale Nieuwsbrief - edities

Bestuurssamenstelling

. thema: Bestuur

Per 6 oktober 2022

 Huib van Kollenburg voor bestuur pg

Voorzitter 

  Naam:

Huib van Kollenburg

  Telefoon:

(telefoon)

  E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Secretaris (plaatsvervangend)

  Naam:

Bernard Neuhaus

  Telefoon:

(telefoon)

  E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Penningmeester

  Naam:

Radboud Lubbers

  Telefoon:

(telefoon)

  E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Vice-penningmeester

  Naam:

Menno van Rees-Vellinga

  Telefoon:

(telefoon)

  E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Bestuurslid Communicatie en PR

  Naam:

Bernard Neuhaus

  Telefoon:

 (telefoon)

  E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voorzitters werkgroepen

. thema: Bestuur

  Voorzitter werkgroep Groen & Water
  Naam: Vacant
  Telefoon:  
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

  Voorzitter Werkgroep Mobiliteit &Bereikbaarheid
  Naam: Paul Teunissen
  Telefoon: 020-6102915 of 0613225908
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

  Voorzitter Werkgroep Evenementen & Dorpszaken
  Naam: Joke Schutte
  Telefoon: 020-6597245
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

  Voorzitter Werkgoep Schiphol Projecten & Leefbaarheid
  Naam: Ciska Spikker
  Telefoon: 020-6598347 of 0654203711
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

  Voorzitter Werkgroep Participatie & Communicatie
  Naam: Rob van der Eyden
  Telefoon: 0651272127
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

  Voorzitter Werkgroep Sociaal Domein
  Naam: Bob Bekker
  Telefoon: 020-6594862
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lidmaatschapsformulier

. thema: Dorpsraad

Hoe meer leden, hoe duidelijker onze stem. De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp is daarom altijd op zoek naar nieuwe leden. De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 12,= per jaar. Hiervoor ontvangt u periodiek onze digitale Nieuwsbrief. Wanneer u uw e-mail adres achterlaat kunnen wij u de Nieuwsbrief sturen en u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen. Aanmelden met uw gegevens kan via onderstaand formulier.

Meldt u aan als lid van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Vul onderstaand formulier in en klik daarna op VERZENDEN. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

Verslagen

. thema: Verslagen

Hieronder verslagen/rapportages/besluitenlijsten van Dorpsraad en overige vergaderingen

Dorpskrant “Ons Dorp”

. thema: Dorpskrant "Ons Dorp"

Zowel in het voor- als najaar brengt de dorpsraad de dorpskrant 'Ons Dorp' uit met een terugblik op het afgelopen halfjaar en een vooruitblik op de dingen die gaan komen. Hieronder treft u de pdf's aan.

Digitale Nieuwsbrief

. thema: Digitale Nieuwsbrief

Als Dorpsraad vinden wij het belangrijk om alle inwoners van Badhoevedorp op de hoogte te houden over wat er speelt in ons Dorp. Daarvoor brengen we onder andere twee keer per jaar de krant ‘Ons Dorp’ uit. Dat is natuurlijk een prachtige medium, maar soms kan nieuws niet een paar maanden wachten. We willen dus vaker kunnen informeren. Daarom gaat in het najaar 2014 de digitale nieuwsbrief van start.

De nieuwsbrief zal via e-mail worden verspreid aan alle geïnteresseerden die zich daarvoor hebben aangemeld. Wilt u de digitale nieuwsbrief ook ontvangenklik hier om u aan te melden.

Wilt u meehelpen of heeft u suggesties voor de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenwerking

. thema: Samenwerking

De Dorpsraad is actief in contact met diverse partijen die betrokken zijn bij ons dorp.

 • De gemeente Haarlemmermeer: er is intensief overleg op allerlei niveaus. De Dorpsraad heeft afgevaardigden in de overlegorganen Bereikbaarheid en Groen. Daarnaast is er jaarlijks een schouw waar de Dorpsraad meefietst om lokale pijnpunten onder de gemeentelijke aandacht te brengen. Ook is er ad hoc overleg met de wethouders van Economische Zaken en Verkeer en vervoer.
   
 • Rijkswaterstaat: de A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf 2018 niet meer dwars door Badhoevedorp, maar komt ten zuiden om het dorp heen te liggen. Met de omlegging zorgt Rijkswaterstaat –samen met de regio– voor diverse verbeteringen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, verbeterde leefomgeving (minder geluidsoverlast en betere luchtkwaliteit) een een betere doorstroming voor Schiphol en de regio Amsterdam. 
   
 • Provincie Noord-Holland: is medefinancier van de omlegging van de A9. Het besluit tot de afwaardering van de snelheid op de Schipholweg van 80 km per uur naar 50 km per uur moet door de provincie worden genomen. In het Tracébesluit voor de omlegging van de A9 is opgenomen dat de Groene AS door de omlegging niet onmogelijk mag worden gemaakt. Daarom wordt zowel bij de aansluiting Badhoevedorp in het westen als bij het knooppunt A4/A9 ruimte gemaakt voor natuurpassages, stapstenen en natuurverbindingen voor de diersoorten van de Groene AS.
   
 • Bohemen is de projectontwikkelaar die in Badhoevedorp nieuwe huizen en bedrijfspanden gaat realiseren. Voor informatie over wonen en werken in het nieuwe Badhoevedorp klik hier.
   
 • Schiphol: Badhoevedorp kent als geen ander dorp de lusten en lasten van Schiphol. De Dorpsraad zal proberen een zetel te bemachtigen in de ORS: de Omgevings Raad Schiphol.
   
 • Winkeliersverenging Badhoevedorp (WVB): de WVB komt op voor de belangen van winkeliers en ondernemers. In contact komen kan via voorzitter Wim Eweg (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Hij is tevens voorzitter van de Stichting Badhoevedorp voor Badhoevedorp: deze stichting verdeelt de opbrengst van het Stratengolftoernooi onder goede lokale doelen binnen de Badhoevedorpse en Lijndense gemeenschap.
   
 • Ondernemers Sociëteit Badhoevedorp (OSB): een netwerkclub voor ondernemers in Badhoevedorp die interessante bijeenkomsten organiseert voor leden, zowel informatief als sociaal.
 • Uiteraard zijn er ook contacten met de Dorps- en wijkraden in de buurt, zoals van Nieuwe Meer en Lijnden.

Het bestuur en de actieve leden

. thema: Dorpsraad

De Dorpsraad heeft een Bestuur met de functies voorzitter, penningmeester, secretaris. Daarnaast zijn er individuele bestuursleden, die mogelijk vertegenwoordiger zijn van een van de werkgroepen binnen de Dorpsraad.

De openbare Dorpsraadvergaderingen vinden iedere maand plaats. Onder ‘Agenda’ is te vinden wanneer en waar de volgende vergadering zal plaatsvinden.

Het bestuur vergadert frequent,  deze vergaderingen zijn besloten. 

Eenmaal per jaar wordt een een Algemene Leden Vergadering gehouden, waarvoor alle leden van de Vereniging zijn uitgenodigd.