Provinciale Staten verkiezingen in lokaal daglicht

De Dorpsraad  gaat weer haar uiterste best doen om de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015 in een lokaal daglicht te stellen. Op 5 maart 2015 zal de DRB een politiek debat in Badhoevedorp organiseren en alle deelnemende politieke partijen uitnodigen. Politieke onderwerpen van gesprek zullen niet de bekende nationale thema’s maar juist die thema’s die Badhoevedorp en omstreken direct aangaan. In aanloop tot dit debat zal de Dorpsraad de komende weken een aantal vragen voorleggen aan de politieke partijen, waarvan iedere week de antwoorden zullen worden gepubliceerd.

 

 

Vraag 1:
De Groene AS is de ecologische verbinding tussen het Amsterdamse Bos en Spaarnwoude en maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur van Nederland. De actuele plannen en uitwerkingen laten zien dat er geen sprake is van een doorgaande verbinding, dat er diverse grote hindernissen zijn en dat de Groene AS op sommige plaatsen wel heel erg smal is.

Vraag: Is uw partij van mening dat deze ecologische verbinding gehandhaafd moet worden en kwalitatief moet worden verbeterd? Ja/Nee
Zo ja, wil uw partij kwalitatieve verbetering van de Groene AS opnemen in het nieuwe coalitie akkoord, na de verkiezingen van maart a.s.?

Vraag 2: 
TNO heeft recentelijk een rapport gepubliceerd waaruit duidelijk naar voren komt dat door vliegverkeer de vervuiling in de vorm van ultra fijnstof aanzienlijk is.

Vraag: Is uw partij van mening dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de uitstoot van ultra fijnstof significant te verminderen? Ja/Nee
Zo ja, welke concrete maatregelen wil uw partij dan laten nemen die merkbaar zullen zijn voor de bewoners van Badhoevedorp, de dichtst bijgelegen woonkern van Schiphol?​

Vraag 3: 
Als onderdeel van de bestuursovereenkomst omlegging A9 heeft ook de Provincie ingestemd met de afwaardering van de Schipholweg. Hiermee kan de Schipholweg de Schiphollaan worden die als dorpstoegangsweg kan gaan dienen. De afwaardering is ook noodzakelijk om de toegang tot de sportvelden in de Veldpost, die aan de zuidzijde van de huidige Schipholweg komen, veilig te maken.

Vraag: Is uw partij van mening dat de afwaardering van de Schipholweg, onmiddellijk na de openstelling van de omgelegde A9 moet plaatsvinden, in ieder geval voor de ingebruikname van de sportvelden in de Veldpost? Ja/Nee

Vraag 4:
De Raad van State heeft recentelijk de goedkeuring van het Bestemmingsplan Schuilhoeve onthouden na bezwaren van Schiphol en KLM. Expliciet is hierbij vermeld dat er onvoldoende rekening is gehouden met het probleem grondgeluid.Inmiddels is, als onderdeel van een afstudeeropdracht van een student aan de TU Delft, gebleken dat er verschillende maatregelen kunnen worden getroffen om grondgeluid te verminderen.

Vraag: Is uw partij van mening dat Schiphol snel maatregelen moet nemen om de overlast van grondgeluid in Badhoevedorp te verminderen? Ja/Nee

Vraag 5:
Diverse beloftes van groenvoorzieningen rondom Schiphol, zoals het Groene Carré, de Groene AS, de landschappelijke inpassing van de omgelegde A9 en uitvoering van noodzakelijke maatregelen uit de MER-rapportage, zoals een groene buffer tussen de omgelegde A9 en Badhoevedorp, zijn/worden niet of slechts marginaal nagekomen.

Vraag: Is uw partij van mening dat de gedane beloftes onverkort moeten worden nagekomen en dat de Provincie dit moet afdwingen? Ja/Nee