Dorpshuis

College wenst geen transparante bestuurlijke verhoudingen

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA

Op onze brieven over het Convenant, de samenwerkingsafspraken en de participatie is een reactie gekomen. Tot onze spijt: opnieuw geen antwoord te vinden. En opnieuw:  selectieve citaten uit informele gesprekken, met voorbijgaan aan een uitgebreide correspondentie. Wel staat nu duidelijk op papier welke bestuurlijke beginselen het College huldigt.

Onderstaand is te lezen hoe het College uitlegt dat een Convenant voorgaat voor een verordening.

Het College vindt het daarom dus logisch dat een collegebesluit (Nota Samenwerkingsafspraken) een raadsbesluit  (Inspraakverordening) opzij kan zetten. Zo staat de Raad twee keer buitenspel.

Citaat:

“Over uw vraag of het college een bijlage bij een verordening kan intrekken als de verordening door de gemeenteraad is vastgesteld, kunnen wij het volgende opmerken. In zijn algemeenheid geldt dat een bijlage bij een verordening daar onlosmakelijk deel van uitmaakt; intrekken van een bijlage kan alleen door de gemeenteraad plaatsvinden. Bij het Convenant (uit 2008) gaat het evenwel niet om een verordening. Een convenant wordt door het college afgesloten, gewijzigd en/of beëindigd. Daar heeft de raad verder geen directe rol in.”