• slide09 green
 • slide2016 01 a9 1280 x472 green

    ACTUELE THEMA'S

Concept verslag Algemene Ledenvergadering van 25 april 2024

. thema: Verslagen

Verslag algemene ledenvergadering

 

Locatie:         Dorpshuis Badhoevedorp

Datum:         donderdag 25 april 2024

                                    

 1. Opening

Voorzitter Huib van Kollenburg opent de avond en heet iedereen welkom. Aanwezig de bestuursleden Radboud Lubbers (penningmeester), Menno Van Rees Vellinga (vice voorzitter) en Bernard Neuhaus.

 1. Verslag ledenvergadering 15 november 2023

Het verslag wordt door de vergadering zonder wijzigingen goedgekeurd.

 1. Financieel jaaroverzicht 2023

De financiële rapportage is samen met de uitnodiging voor deze vergadering naar de leden gestuurd. Tijdens de vergadering licht de penningmeester de financiële situatie toe aan de hand van de bijgevoegde presentatie. Er is een daling te zien in de contributie-inkomsten, voornamelijk omdat enkele leden zonder e-mailadres van de ledenlijst zijn verwijderd. Dit is al geruime tijd een aandachtspunt, aangezien het bestuur heeft besloten om papieren facturen niet langer te versturen. De leden zijn herhaaldelijk verzocht om hun e-mailadres door te geven. Dit jaar is voor het laatst een papieren factuur verstuurd met een laatste oproep om het e-mailadres door te geven, en er zijn zelfs huisbezoeken afgelegd. Leden waarvan geen e-mailadres bekend was, zijn nu uit de ledenlijst verwijderd.

Het bestuur heeft besloten om geen nieuwe website te bouwen voor de vereniging. In plaats daarvan wordt ervoor gekozen om door te gaan met Hallo Badhoevedorp en de oude website geleidelijk af te bouwen.

Met diepe droefheid delen wij het plotselinge overlijden van Peter Menno Zijlstra die lid was van de kascommissie. Rien Hogenhout kon niet aanwezig zijn en adviseert schriftelijk aan de vergadering decharge te verlenen aan het bestuur voor de financiële verantwoording. De vergadering neemt het advies over en is akkoord. De voorzitter bedankt de kascommissie. Jan Tonkes heeft zich kandidaat gesteld als lid van de kascommissie en dit is goedgekeurd door de vergadering. De vergadering applaudisseert voor Jan.

 1. Begroting 2024

De penningmeester licht de begroting 2024 toe. Vraag uit de zaal waarom de subsidie niet in de begroting staat. De reden is dat met deze begroting de subsidie is aangevraagd en verkregen en dat het daarom nog niet in deze begroting is opgenomen. De begroting wordt goedgekeurd door de vergadering.

 1. Lopende zaken

In verband met de omleiding van de A9 zijn ongeveer 2000 bomen gekapt. De dorpsraad heeft zich al geruime tijd ingezet om deze bomen te vervangen. Zowel de omgevingsvergunning als de gemeente vereisen een herbeplantingsverplichting. Tot nu toe heeft de gemeente geen registratie bijgehouden van wat er precies is gekapt en wat er moet worden herbeplant. Er is momenteel een kleinschalig project gaande in samenwerking met de dorpsraad om dit in kaart te brengen. De dorpsraad is verheugd over de aanleg van het nieuwe park, genaamd De Veldpost, en het groen dat daar is aangeplant. Daarnaast zijn de ontwikkelingen rond het groene lint en nieuw oppervlaktewater in het dorp positief ontvangen. Ook heeft de gemeente het verwijderde basketbalveld opnieuw aangelegd.

Het VSP Badhoevedorp is in 2020 geactualiseerd n.a.v. de omlegging A9 en zal na 5 jaar geëvalueerd worden. Maar al gauw bleken bewoners veel klachten te hebben. Daarom heeft de gemeenteraad besloten tot een tussenevaluatie waarbij de bewoners aan het woord komen. De raad heeft zelfs twee ton gestoken in de door ons gewenste bewonersenquête naar de verkeersbeleving (wat iets anders is dan de hoeveelheid verkeer).

De organisatie is: 1. gemeente en dorpsraad vormen samen een kerngroep, waarin gezamenlijk besloten wordt over hoe de tussenevaluatie uitgevoerd wordt (meebeslissen over structuur). 2. Daarnaast is er een kopgroep opgezet van 35 personen en organisaties uit alle wijken, waaronder de dorpsraad. Hier wordt over de inhoud gepraat: waar is overlast, wat kan eraan gedaan worden (adviseren over inhoud). Bewoners in de wijken kunnen met ‘hun’ kopgroepslid overleggen over wat ingebracht moet worden. Alle verslagen zijn openbaar. 3. En tenslotte organiseert een onderzoeksbureau de bewonersenquête (meepraten over beleving).

Kopgroep en onderzoeksbureau zullen over een week of twee van start gaan. De hele tussenevaluatie duurt tot najaar 2025 en wordt dan via het college als advies aan de raad voorgelegd. Ondertussen blijven de verkeerstellingen doorgaan ter informatie van de kopgroep.

De dorpsraad speelt een actieve rol in de PFAS-affaire, en we zijn tevens vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van Schiphol. Talrijke bewoners uiten bezorgdheid over de plannen voor de opslag en bouw van een experimentele PFAS-verwerkingsfabriek. Dankzij de inzet van de dorpsraad zijn er veel bezwaren ingediend, waarvan slechts vijf als geldig zijn erkend. De dorpsraad kan vooralsnog niet namens de bewoners optreden.

De dorpsraad van Badhoevedorp maakt zich zorgen over de stagnatie van de ontwikkelingen in het centrum. Ondanks inspanningen zijn de commerciële partijen niet tot overeenstemming gekomen, waardoor een nieuwe start noodzakelijk is. De gemeente lijkt weinig controle te hebben over deze impasse. Het is verwacht dat de snelwegstrook naast het centrum wordt gebruikt voor woningbouw, en dat er een nieuw plan wordt ontwikkeld voor de Albert Heijn en het oude centrum. Alle supermarkten in het dorp staan open voor samenwerking, maar er is geen betrokkenheid van de bewoners of de dorpsraad. Bovendien wordt de overeenkomst met de projectontwikkelaar AM geheim gehouden, wat de transparantie niet ten goede komt. Het is onduidelijk wanneer het nieuwe centrum van Badhoevedorp gerealiseerd zal worden.

De dorpsraad voert momenteel overleg met de gemeente om participatieafspraken te maken, zodat de stem van de inwoners gehoord wordt.

 1. Evenementen Team

Er is een evenementen team opgericht om leuke dingen te organiseren voor de leden en de bewoners. Leuke ideeën zijn zeer welkom bij het team. Zij gaan aan de slag.

 1. Vacatures

De dorpsraad heeft openstaande vacatures voor vrijwilligers, met name zijn we dringend op zoek naar een nieuwe secretaris. De vacatures tref je hier aan. Belangstellende kunnen zich melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wil je inhoudelijk je zorgen delen over zaken in Badhoevedorp, sluit je dan aan bij een van onze contactgroepen. We nemen dan graag contact met je op om een ontmoeting te regelen, onder het genot van een kopje koffie, om verder te praten en eventuele vragen te beantwoorden.

 1. Rondvraag

Er zijn zorgen over de mogelijkheden voor de tijdsbesteding van de jeugd van Badhoevedorp. Er is behoefte aan een echt volwaardig jeugdhonk. Wij gaan onderzoeken of we een groep kunnen samenstellen die zich hiervoor gaat inzetten.

De dorpsraad vindt het belangrijk om zijn bekendheid in Badhoevedorp te vergroten, ook onder nieuwe bewoners. We hebben veel inspanningen geleverd om Hallo Badhoevedorp meer aandacht te geven met nieuwe content, en dit verloopt goed. De oude website wordt binnenkort gemoderniseerd en zal meer als een front-end voor HB fungeren. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen richten op het jongere publiek via bijvoorbeeld TikTok of Snapchat. Het Badhoevedorp Magazine is huis-aan-huis verspreid met een 4 pagina's tellend artikel van de dorpsraad, en we hebben ook geadverteerd in het lokale krantje. Echter, we merken dat de huis-aan-huis verspreiding niet effectief is omdat een groot deel van de inwoners geen krant of magazine ontvangt. We zijn ook bezig met reclame in de openbare ruimte.

De Lutkemeer polder speelt ook een rol in de verkeersdruk als deze volgebouwd zou gaan worden. Er zijn verschillende actie groepen actief in Amsterdam die strijden voor het groen houden van deze polder. De dorpsraad beperkt zich tot de prioriteiten die het zichzelf heeft gesteld in Badhoevedorp en heeft daar reeds de handen vol aan. Consequenties voor het verkeer komen vanzelf bij de contactgroep mobiliteit terecht net als met de Sloterbrug.

Advies van Begeleidingsgroep Sloterbrug

. thema: Sloterbrug

De Begeleidingsgroep Sloterbrug, die bestaat uit vrijwilligers van de diverse bewonersorganisties en ondernemers, heeft advies uitgebracht over verbetering van de situatie bij de Sloterbrug..

De bestaande brug verkeert in dermate slechte staat dat onderhoudsmaatregelen binnen enkele jaren noodzakelijk zijn. Daarnaast hebben alle betrokkenen zorg over de verkeersveiligheid.

Wat gebeurde met belofte “Veiligheid boven doorstroming”?
Als eigenaar van de brug kondigde de gemeente Haarlemmer in 2023 aan opnieuw een overleg- en ontwerptraject te starten met nieuwe plannen. Toegezegd werd dat de veiligheid van de omgeving, fietsers en voetgangers nu centraal zou staan bij maatregelen voor de brug. De verbetering van de doorstroming van gemotoriseerd verkeer zou geen prioriteit meer krijgen.

De Begeleidingsgroep heeft over de getoonde schetsen nog veel vragen, mede omdat prognoses van de gemeente een verdubbeling van het gemotoriseerd verkeer aangeven. De Begeleidingsgroep zou daarom graag zien dat er meer onderzoek naar andere varianten wordt gedaan.

Kijk naar omgeving en stel leefbaarheid centraal
Daarnaast is de Begeleidingsgroep van mening dat het projectgebied groter zou moeten worden. Dan pas kan de samenhang tussen de (verwachte) verkeersstromen aan beide kanten van de brug goed in kaart worden gebracht. De Begeleidingsgroep richt zich op verbetering van de leefbaarheid voor bewoners. Langs de doorgaande routes zijn aan twee kanten van de brug basisscholen gevestigd en aan de ringdijk staan veel huizen dicht langs de weg. De verkeersveiligheid zou prioriteit moeten krijgen, zodat kinderen zelf naar school kunnen fietsen. Daarbij is de uitstoot van fijnstof een zorgpu

Lees verder

Wil jij een verschil maken in jouw gemeenschap?

. thema's: Algemeen, Vereniging Dorpsraad, Bestuur

Ben je geïnteresseerd in lokale kwesties en wil je een stem hebben in de gedachtenvorming? Of wil je gewoon je handen laten wapperen om een bijdrage aan de gemeenschap te leveren? Word vrijwilliger bij de Dorpsraad Badhoevedorp en speel een actieve rol in het vormgeven van de toekomst van ons prachtige dorp!

De Dorpsraad Badhoevedorp is een bruisende organisatie in opbouw die zich inzet voor de belangen van onze gemeenschap. We streven naar een leefbare en welvarende omgeving waarin alle inwoners zich thuis voelen. Als vrijwilliger bij de Dorpsraad krijg je de kans om samen te werken met gelijkgestemde individuen, met als gemeenschappelijk doel de kwaliteit van het dorpsleven te verbeteren.

Waarom zou je je aansluiten bij de Dorpsraad Badhoevedorp? Hier zijn enkele redenen:

 1. Meedenken: Als lid van de Dorpsraad heb je de mogelijkheid om mee te denken over onderwerpen die onze gemeenschap beïnvloeden. Je stem wordt gehoord en je kunt actief deelnemen aan het bepalen van de gewenst koers van ons dorp. Dit hangt ook af aan welke rol jij wilt bijdragen. Er is voor elk wat wils.
 2. Verbindingen opbouwen: Door deel uit te maken van de Dorpsraad, kom je in contact met diverse mensen uit verschillende achtergronden. Je bouwt waardevolle relaties op met medevrijwilligers, lokale bewoners en vertegenwoordigers van andere instanties, wat je netwerk vergroot.
 3. Leren en groeien: Als vrijwilliger bij de Dorpsraad Badhoevedorp heb je de kans om in de praktijk nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en je bestaande talenten te versterken.
 4. Zichtbaarheid en erkenning: Als lid van de Dorpsraad Badhoevedorp speel je een prominente rol in de gemeenschap. Je wordt erkend als iemand die zich inzet voor het algemeen belang en een bijdrage levert aan de groei en bloei van ons dorp. Dit kan waardevol zijn voor je persoonlijke en professionele groei.
 5. Voldoening en betekenis: Het vrijwilligerswerk bij de Dorpsraad Badhoevedorp biedt een geweldige kans om voldoening te halen uit het helpen van anderen en het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen in onze gemeenschap. Je draagt direct bij aan het werken aan Badhoevedorp en dat geeft een gevoel van betekenis. Niet alles lukt natuurlijk, je moet wel edelmoedig met tegenslagen kunnen omgaan.

We hebben jouw betrokkenheid en enthousiasme nodig om ons team te versterken. Of je nu ervaring hebt in bestuurswerk, lokale politiek, andere vaardigheden of gewoon gepassioneerd bent over jouw dorp, we verwelkomen graag jouw bijdrage. Samen kunnen we een verschil maken en Badhoevedorp nog mooier maken dan het al is.

Meld je vandaag nog aan als vrijwilliger bij de Dorpsraad Badhoevedorp en word een belangrijke schakel in de ontwikkeling van ons prachtige dorp! Neem de leiding in jouw gemeenschap en laat jouw stem horen of help gewoon mee door je handen te laten wapperen. Samen bouwen we aan een betere toekomst voor Badhoevedorp! Op onderstaande link tref je alle vacatures aan van de Dorpsraad Badhoevedorp.

https://www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/hulpvragen/organisatie/dorpsraad-badhoevedorp

Wij zouden het heel leuk vinden om met je kennis te maken. Wil je er is over van gedachten wisselen? Bel of email ons en dan gaan we een kop koffiedrinken.

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mobile: 06 - 12568357

De voormalige Burgemeester Amersfoordtschool (BAS) is aangewezen als monument

. thema's: Algemeen, Berichten uit de werkgroepen

Goed nieuws voor het Erfgoed van Badhoevedorp. Het gebouw van de voormalige Burgemeester Amersfoordtschool (BAS) stond ruim een jaar geleden heel eventjes leeg. Er ging een gerucht door het dorp dat het pand misschien gesloopt zou worden. Het was toen vooral dorpsgenoot Bob Erb die zich hard maakte voor behoud van het gebouw, dat dateert uit 1940.
Begin vorig jaar deed onze nieuwe werkgroep Erfgoed daarom een aanvraag bij de gemeente om van het gebouw een monument te maken. Onze aanvraag leidde tot een gesprek met de wethouder en een onderzoek door experts. Daarna werd het een tijdje stil.
Deze week ontvingen we plots een brief van Marja Ruigrok, wethouder voor Cultuur en Erfgoed. In haar brief maakt zij de aanwijzing bekend van Roerdompstraat 10 als gemeentelijk monument. De wethouder schrijft: ”De school is een karakteristiek pand in het Tuindorp van Badhoevedorp, heeft bijzondere stedenbouwkundige waarde, architectuurhistorisch waardevolle details en is daarnaast van groot belang als zichtbaar element van de geschiedenis van Badhoevedorp.”
Wij zijn blij met deze mooie bewoordingen. Met deze aanwijzing als monument krijgt zowel het gebouw als het verhaal over de school een officiële plek in de geschiedenis van ons dorp. Het verhaal over de naamgever Amersfoordt die ooit in 1854 de Badhoeve liet bouwen en de eerste hoofdmeester Arie de Waard, naar wie onlangs al een straat werd vernoemd. Voor de vele oud-leerlingen die recent hun school ter ziele zagen gaan, zal het een troost zijn dat het gebouw behouden blijft.
Bob Erb is er blij mee maar zal echter niet meteen gaan rusten. “Het plantsoen rondom de school was vroeger een stuk fraaier. Daar mag wel eens wat aan gebeuren. En waar is het museumpje gebleven dat altijd in de vitrinekast van Kale Arie stond?”

Dorpsraad heeft ingesproken over horeca als ontmoetingsplek voor verbinding

. thema's: Algemeen, Centrum

11 maart 2023

Deze week hebben we als Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp ingesproken bij de gemeenteraad over de behoefte aan verbinding in ons dorp. 

Als onafhankelijke vereniging komen we op voor de belangen van bewoners in Badhoevedorp. Waar sommige bewoners overlast ervaren van een horecazaak, zullen anderen de ontmoetingsplek missen, als die zou verdwijnen. Wij hebben daarover ingesproken bij de gemeenteraad met het oog op de toekomst. Zulke dilemma's moeten straks in het nieuwe centrum voorkomen worden.

In Badhoevedorp veel behoefte is aan sociale ontmoetingsplekken. Die zijn van groot belang voor dorpsbewoners, zeker ook voor jongeren. Zo’n plek voor jongeren is er nu niet.
Maar we kijken ook naar de toekomst. Bewoners verwachten straks een levendig nieuw centrum met een leuk plein en terrasjes, maar in de bestaande plannen van de gemeente lijkt daar weinig aandacht voor te zijn. Terwijl een juiste mix van woningen, winkels, ontmoetingsplekken èn garanties voor omwonenden een voorwaarde is voor een geslaagd centrum.
We deden als dorpsraad daarom twee suggesties aan de raad:
1. Vraag het College om een nieuwe tijdelijke locatie voor de ontmoetingsplek die nu ter discussie staat.
2. Zorg ervoor dat een regisseur de verantwoordelijkheid krijgt voor de ontwikkeling van ons centrum zodat er een goede balans komt tussen wonen, winkelen en horeca.

Meld je aan voor de opening van Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland!

. thema: Algemeen

Over enkele weken is het eindelijk zover: op 22 februari wordt de opening van het Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland gevierd.

Na bijna een half jaar ploeteren in de openbare ruimte en bijna 5 jaar voorbereidingswerkzaamheden, is het netwerk dan eindelijk klaar voor gebruik. Wandelaars kunnen in Zuid-Kennemerland van ruim 450 km aan routes gaan genieten. Om dit te realiseren zijn bijna 3500 keuzepunten en routemarkeringen geplaatst.

Om het eindresultaat te vieren is er op 22 februari een feestelijke opening bij de Veerplas in Haarlem. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit feestje mee te vieren.

Na de opening is er een korte wandeling (2,7 km) in het gebied met uitleg over het ontstaan van Wandelnetwerk Noord-Holland en over interessante bezienswaardigheden op de route. Daarna kun je onder het genot van een warme snack en een lekker drankje heb je de tijd om op te warmen en een gezellig praatje te maken met de medewandelaars.

Je kunt hier verdere informatie vinden en een link om je aan te melden.

Dorpsraad vraagt aandacht voor openbaar vervoer

. thema: Algemeen

Twee weken geleden heeft onze Bart Baltus ingesproken bij de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam. Hij heeft diverse verzoeken gedaan voor verbeteringen aan het Openbaar Vervoer: 

- Een nieuwe of gewijzigde buslijn van Badhoevedorp naar Amsterdam Centrum en vice versa.

- Een nachtbus op dezelfde route.

- Een maatwerk onderzoek over de loopafstanden naar de bushaltes. Die zijn namelijk te groot door het opheffen van haltes.

- Een verzoek om weer bussen te laten stoppen bij de halte Koekoekslaan.

Daarnaast speelt er veel rondom het project Sloterweg in Amsterdam, met alleen maar nadelige gevolgen voor Badhoevedorp. Ons verzoek is een integrale visie op mobiliteit rondom Badhoevedorp EN het dorp Sloten. Zorg dat daarbij uitgezoomd wordt naar een gebied inclusief de 3 bruggen over de ringvaart.

Persbericht van de gemeente Haarlemmermeer

. thema's: Bestemmingplan, Algemeen, Schuilhoeve

 Raad van State vernietigt bestemmingsplan nieuwe woonwijk Schuilhoeve in Badhoevedorp

 De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land, heeft woensdag 14 december 2022 het bestemmingsplan voor Schuilhoeve vernietigd. De geplande bouw van maximaal 700 woningen in Badhoevedorp aan de kant van Schiphol kan voorlopig niet doorgaan. Wethouder Jurgen Nobel: “Een belangrijk punt van aandacht bij de woningbouw in Schuilhoeve is het industrielawaai en het grondgeluid. Het bestemmingsplan - met bijbehorende onderzoeken – geeft uitgebreide aandacht aan deze onderwerpen. Wij zijn teleurgesteld in deze uitspraak. De woningnood is groot. Wij willen dan ook graag bouwen op plekken, waar dit, volgens ons, heel goed kan, zoals in Badhoevedorp nabij Schiphol.”
Op 15 november 2018 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Badhoevedorp Schuilhoeve vast KLM stelde tegen dit besluit een beroep in. Op 2 december 2020 deed de Raad van State (RvS) een tussenuitspraak. Er kon nog niet gebouwd worden. De gemeente moest meer onderzoek doen naar het grondgeluid in de winterperiode en het industrielawaai dat te maken heeft met het proefdraaien van vliegtuigen. Die onderzoeken zijn allemaal afgerond. En onlangs vond dus een nieuwe zitting plaats, die voor de gemeente negatief uitpakte.
De Raad van State erkent het belang van woningbouw, maar zegt ook dat in het plangebied sprake moet zijn van een goed woon- en leefklimaat. De gemeenteraad onderbouwde ook met het tweede herstelbesluit niet goed genoeg in het bestemmingsplan dat in het plangebied sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat. Daarom vernietigt de Raad van State het besluit.
Hoe nu verder? Als Haarlemmermeer huizen wil bouwen in de nieuwe woonwijk Schuilhoeve, dat aan de oostzijde van Badhoevedorp moet komen, moet de gemeente met een nieuw bestemmingsplan komen. We gaan de uitspraak zorgvuldig lezen en beraden ons nu hoe we verder moeten.
Schuilhoeve wordt een eigentijds tuindorp met 500 tot 700 woningen Het plangebied Schuilhoeve ligt aan de oostzijde van Badhoevedorp aan de kant van Schiphol tussen bedrijventerrein Schuilhoeve, de Schipholweg, de Vliegenierswijk en de Vogelwijk. Het totale oppervlak van het plangebied is ongeveer 40 hectare. De opbrengst van de woningbouw draagt bij aan de kosten die destijds gemaakt zijn van de omlegging van de A9.

Even voorstellen: het nieuwe bestuur

. thema: Algemeen

 

In de afgelopen weken is een volledig nieuw bestuur aangetreden van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp. Met grote dank aan Margriet Rietmeijer en Albert Roos, die de afgelopen jaren zich zeer hebben ingespannen om de vele veranderingen die ons dorp momenteel ondergaat in de goede richting proberen te duwen, nemen wij afscheid van het oude bestuur.

 

Het nieuwe bestuur telt maar liefst zeven personen, een indicatie van de gevoelde noodzaak om aan te pakken en de bewoners en gebruikers van Badhoevedorp daadwerkelijk invloed te laten uitoefenen op de toekomst van het dorp. Het bestuur ziet participeren, meepraten en mede richting geven, als een hoofdtaak. Juist nu het dorp een complete gedaantewisseling ondergaat met een nieuw centrum, nieuwe wijken, komst van bedrijven en toenemend verkeer is het van groot belang dat Badhoevedorp een fijne plek blijft om te wonen en dat kan alleen als de belangen van iedereen meegewogen worden.

 

Om het bestuur aan u voor te stellen, v.l.n.r.

Menno van Rees Vellinga, vice-penningmeester, is organisatieadviseur en coach

Huib van Kollenburg, vice-voorzitter, gepensioneerd bedrijfsleider en accountmanager

Radboud Lubbers, penningmeester, werkt als zelfstandig adviseur operationeel risicomanagment

Martin Walraven, voorzitter, werkt als adviseur leren en ontwikkelen bij de Rijksoverheid

Bart Baltus, secretaris, ex-trainer meidenvoetbal en ervaren business analist en procesverbeteraar

Thessa Gerretsen, bestuurslid, HR manager

Bernard Neuhaus, Communicatie en PR, gepensioneerd filmregisseur en -producent

 

Wij komen graag in contact met iedereen die zich betrokken voelt bij Badhoevedorp of die met ons in gesprek wil komen. Mail daarvoor naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitnodiging dorpscafé in het dorpshuis Badhoevedorp

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA

Op dinsdag 24 mei van 20.15 uur tot 21.30 uur is iedereen van harte welkom in het dorpscafé om met elkaar bij te praten over de ontwikkelingen die zich in en om het dorp afspelen en de activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp. Er staan vier tafels klaar met de onderwerpen Verkeer, Centrum, Jongeren en Algemeen.

Na een korte inleiding worden de deelnemers uitgenodigd voor tafelgesprekken over het onderwerp naar keuze. Door op deze wijze de inbreng van de bewoners te verzamelen hoopt de vereniging de wensen van het dorp nog beter naar de gemeente te kunnen overbrengen.

veel belangstelling op de politieke avond in Badhoevedorp

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA

696x5222022 02 28 politieke avond 1

Afgelopen maandagavond, 28 februari 2022,  waren 13 politieke partijen in het dorpshuis uitgenodigd. We telden 42 partijleden en 47 bezoekers; een mooie verdeling. Een geslaagde avond waar veel vragen gesteld konden worden door de dorpsbewoners.  Dat leverde ook zeker de nodige discussies op.

Dankzij de strakke hand van gastvoorzitter Amma Asante kwamen veel vragen aan bod en kregen de kandidaten de mogelijkheid om hun visie hierover te geven. Bij dit artikel vind u de bijdragen van de pers Westerpost en Haarlems Dagblad.

Hopelijk heeft deze avond de keuze voor de komende verkiezingen gemakkelijker gemaakt voor de badhoevedorpers!

Lees ook het artikel in de Westerpost via deze link: artikel Westerpost politieke avond in Badhoevedorp 28 februari 2022

En het Haarlems Dagblad: artikel Haarlems Dagblad politieke avond in Badhoevedorp 28 februari 2022