Concept Verslag Algemene Ledenvergadering

. thema: Verslagen

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering
8 juni 2023

Locatie: Dorpshuis
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig zijn buiten het bestuur: 10 leden.

 1. Opening

Voorzitter Martin Walraven opent de vergadering en legt de Agenda voor aan de leden. Deze wordt goedgekeurd.
Martin constateert dat het bestuur op 5 oktober 2022 is aangetreden en daarom verslag doet van een jaar waarin het zelf maar beperkt betrokken was bij de vereniging.

 1. Vaststellen van het verslag van de ALV van 5-10-2022

Het verslag wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

 

 1. Terugblik en Jaarverslag 2022

Anne Marie Kamevaar meldt dat in het jaarverslag een formulering is gebruikt die niet overeenstemt met het beleid ten aanzien van het karakter van het toekomstige centrum: de bewoners wensen geen dertiger-jaren stijl, maar een stijl die overeenkomt met het karakter van het in de jaren dertig gebouwde dorp. Deze wijziging van het jaarverslag 2022 wordt aangenomen door de vergadering.

 1. Financieel Jaarverslag 2022

4.1  Penningmeester Radboud Lubbers geeft een toelichting op de cijfers. Hij legt uit dat het tekort op de Winst- en Verliesrekening van € 1715,81 is veroorzaakt door hogere kosten van bestuur en werkgroepen en doordat geen subsidie is aangevraagd. Hij stelt voor het negatieve resultaat ten laste te leggen van de Algemene Reserve.
Er wordt gediscussieerd over de vraag of dit jaar wel of niet subsidie moet worden aangevraagd, met als resultaat dat het bestuur hierover een beslissing zal nemen.

4.2/3  De leden van de kascommissie, Remo Beekman en Ton Rietmeyer, konden beiden niet aanwezig zijn, zodat Radboud hun verslag voorleest. Zij hebben de boeken gecontroleerd en correct bevonden. Daarbij geven zij twee adviezen.

4.3  De vergadering verleent het bestuur decharge voor het financieel beleid van 2022.

4.4  Twee leden, Peter Menno Zijlstra en Rien Hogenhout, melden zich om de kascommissie voor 2023 te vormen.

 1. Aftreden drie bestuursleden en installeren vernieuwd bestuur

5.1  Martin legt uit dat hij, Bart Baltus en Thessa Gerretsen aftreden. De werkzaamheden van het bestuur zijn tijdrovend en complex.
Menno vult daarbij aan dat de samenwerking tussen bestuur en werkgroepen een lastig punt is en dat daarin nog geen goede vorm is gevonden. Er volgt een discussie over fouten die in de samenwerking zijn gemaakt, waarna geconstateerd wordt dat het vernieuwde bestuur de rolverdeling hoog op haar agenda moet zetten.

5.2  Huib van Kollenburg heeft zich gemeld voor de vacante functie van voorzitter.
Peter Menno Zijlstra oppert de mogelijkheid van het aantrekken van een voorzitter van buiten, die zonder voorgeschiedenis wellicht gemakkelijker een goede structuur kan bouwen.
Huib geeft aan hoe hij de toekomst van de dorpsraad ziet: meer aandacht voor het draagvlak van de dorpsraad bij bewoners, de leden actief betrekken en de werkgroepen uitbreiden. Daarbij is vernieuwing van onze digitale communicatie criciaal.

5.3  Er wordt gestemd over de toetreding van Huib tot het bestuur en hij wordt met meerderheid van stemmen gekozen.

5.4  Huib meldt dat het bestuur incompleet is en dat het urgent op zoek is naar een secretaris. Hij vraagt de aanwezige leden om hulp bij het vinden hiervan.
Ron Cordemijer stelt voor om een deur-aan-deur flyer actie te ondernemen.

 1. Ter goedkeuring: de begroting van 2023

Radboud legt uit dat de begroting voor dit jaar een tekort heeft van € 5500,-, voornamelijk veroorzaakt door kosten voor vernieuwing/samenvoeging van de websites.
Peter Menno verzoekt om de begroting zoveel mogelijk sluitend te maken, b.v. met verhoging van het lidmaatschap naar € 15,-. Dit zal dan per 2024 ingaan. Het voorstel wordt door de vergadering unaniem aangenomen.

 1. Rondvraag
  Er meldt zich niemand voor de rondvraag.
 1. Afsluiting
  De nieuwe voorzitter sluit de vergadering af om 21.20 uur, eerder dan gepland omdat door reparatie van de voordeur iedereen om 21.30 het dorpshuis uit moet.