Verslagen

Activiteitenplan Dorpsraad Badhoevedorp 2023-2024

. thema: Verslagen

Inleiding

Het activiteitenplan van de Dorpsraad Badhoevedorp heeft als doel om een overzicht te geven van de geplande activiteiten en initiatieven voor het komende jaar. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met de dorpsraadsleden en contacten met de bewoners van ons dorp. Ons streven is om de leefbaarheid en betrokkenheid in het dorp te vergroten en diverse uitdagingen en kansen aan te pakken. De betrokkenheid willen wij stimuleren door meer leden en bewoners actief te betrekken bij de activiteiten van de dorpsraad en tot een nieuwe aanpak en organisatie van de Dorpsraad te komen. Het activiteitenplan dient als leidraad en kan gedurende het jaar worden aangepast indien nodig.

Communicatie en Betrokkenheid

 • Organiseren van regelmatige openbare dorpsraadsvergaderingen om bewoners de gelegenheid te geven vragen te stellen, suggesties te doen en mee te denken over de ontwikkeling van het dorp.
 • Publicatie van de vergaderdata en agenda's op de dorpsraad website en sociale media.
 • Uitbreiden van communicatiekanalen, zoals een digitale nieuwsbrief, om de bewoners op de hoogte te houden van dorps gerelateerde zaken en evenementen.

Sociale Activiteiten en Evenementen

 • Organiseren van gemeenschapsactiviteiten zoals lezingen, wandeltochten, filmavond, en culturele evenementen om de sociale cohesie in het dorp te versterken.
 • Jaarlijks braderie weer organiseren om bewoners samen te brengen.

Contactgroepen

Omdat de onderwerpen steeds diverser en complexer worden heeft de dorpsraad een aantal contactgroepen gedefinieerd die bepaalde onderwerpen van het bestuur gaan waarnemen. Hieronder een overzicht van deze contactgroepen. Mogelijk kan er nog behoefte ontstaan aan andere contactgroepen. Deze contactgroepen zijn aanspreekpunt voor bewoners voor de verschillende onderwerpen. Deze contactgroepen lezen zich in en zijn op de hoogte van wat er speelt op deze onderwerpen.

 • Mobiliteit
 • Centrum
 • Natuur & Recreatie
 • Gezonde omgeving
 • Erfgoed

Deze contactgroepen zijn aanspreekpunt voor bewoners voor de verschillende onderwerpen. Deze contactgroepen lezen zich in en zijn op de hoogte van wat er speelt op deze onderwerpen. Deze groepen moeten verder worden uitgebreid en moeten uitgebreide contacten in het dorp organiseren zodat het dorp ze weet te vinden waardoor draagvlak nog verder wordt geoptimaliseerd. Hiervoor worden bewoners bijeenkomsten georganiseerd. Aanwezigheid op braderieën en andere bijeenkomsten. Communiceren waar de contactgroepen voor staan. Spreekuur voor bewoners., opzetten van projecten, etc.

Uitbreiding Ledenbestand

Badhoevedorp groeit en wij hebben als doel gesteld het leden aantal minimaal te verdubbelen.

Samenwerking met Partners

 • Actief samenwerken met lokale organisaties, ondernemers en verenigingen om synergie te creëren en gezamenlijke doelen te bereiken.
 • Zoeken naar mogelijkheden voor externe financiering, subsidies en sponsoring om de activiteiten van de dorpsraad te ondersteunen.

Opzetten nieuwe website

Het is in het huidige tijdsbestek cruciaal dat je de doelgroep digitaal kunt bereiken en dat je te vinden bent. De dorpsraad is voornemens een nieuw digitaal communicatie portal/kanaal op te zetten voor de bewoners van Badhoevedorp. De website is de basis van alles. Voor draagvlak, nieuwe leden, bekendheid in het Dorp, werkgroep ondersteuning, acties in het Dorp, uitwisseling van informatie, etc.

Middelen

Dit alles vraagt allemaal veel organisatie, inzet, tijd en geld. Wij hebben 7 nieuwe vrijwilligers profielen gedefinieerd die wij gaan uitzetten en werven.

 • Custodian Ledenbestand
 • HR-coördinator vrijwilligers
 • Leden Contactgroepen
 • Hobby journalist Nieuwsgaring Badhoevedorp
 • Manager PR & Sponsering
 • Teamleden Contentbeheer
 • Teamleden activiteiten

Evaluatie

Aan het einde van het jaar zal de Dorpsraad een evaluatie uitvoeren om te kijken naar de behaalde resultaten en eventuele knelpunten. Op basis van deze evaluatie zal het activiteitenplan voor het volgende jaar worden bijgesteld en geoptimaliseerd.

Met dit activiteitenplan hoopt de Dorpsraad een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, saamhorigheid en ontwikkeling van ons dorp. Samen met de inzet van bewoners en partners streven we naar een bloeiende en hechte gemeenschap.

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering

. thema: Verslagen

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering
8 juni 2023

Locatie: Dorpshuis
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig zijn buiten het bestuur: 10 leden.

 1. Opening

Voorzitter Martin Walraven opent de vergadering en legt de Agenda voor aan de leden. Deze wordt goedgekeurd.
Martin constateert dat het bestuur op 5 oktober 2022 is aangetreden en daarom verslag doet van een jaar waarin het zelf maar beperkt betrokken was bij de vereniging.

 1. Vaststellen van het verslag van de ALV van 5-10-2022

Het verslag wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

 

 1. Terugblik en Jaarverslag 2022

Anne Marie Kamevaar meldt dat in het jaarverslag een formulering is gebruikt die niet overeenstemt met het beleid ten aanzien van het karakter van het toekomstige centrum: de bewoners wensen geen dertiger-jaren stijl, maar een stijl die overeenkomt met het karakter van het in de jaren dertig gebouwde dorp. Deze wijziging van het jaarverslag 2022 wordt aangenomen door de vergadering.

 1. Financieel Jaarverslag 2022

4.1  Penningmeester Radboud Lubbers geeft een toelichting op de cijfers. Hij legt uit dat het tekort op de Winst- en Verliesrekening van € 1715,81 is veroorzaakt door hogere kosten van bestuur en werkgroepen en doordat geen subsidie is aangevraagd. Hij stelt voor het negatieve resultaat ten laste te leggen van de Algemene Reserve.
Er wordt gediscussieerd over de vraag of dit jaar wel of niet subsidie moet worden aangevraagd, met als resultaat dat het bestuur hierover een beslissing zal nemen.

4.2/3  De leden van de kascommissie, Remo Beekman en Ton Rietmeyer, konden beiden niet aanwezig zijn, zodat Radboud hun verslag voorleest. Zij hebben de boeken gecontroleerd en correct bevonden. Daarbij geven zij twee adviezen.

4.3  De vergadering verleent het bestuur decharge voor het financieel beleid van 2022.

4.4  Twee leden, Peter Menno Zijlstra en Rien Hogenhout, melden zich om de kascommissie voor 2023 te vormen.

 1. Aftreden drie bestuursleden en installeren vernieuwd bestuur

5.1  Martin legt uit dat hij, Bart Baltus en Thessa Gerretsen aftreden. De werkzaamheden van het bestuur zijn tijdrovend en complex.
Menno vult daarbij aan dat de samenwerking tussen bestuur en werkgroepen een lastig punt is en dat daarin nog geen goede vorm is gevonden. Er volgt een discussie over fouten die in de samenwerking zijn gemaakt, waarna geconstateerd wordt dat het vernieuwde bestuur de rolverdeling hoog op haar agenda moet zetten.

5.2  Huib van Kollenburg heeft zich gemeld voor de vacante functie van voorzitter.
Peter Menno Zijlstra oppert de mogelijkheid van het aantrekken van een voorzitter van buiten, die zonder voorgeschiedenis wellicht gemakkelijker een goede structuur kan bouwen.
Huib geeft aan hoe hij de toekomst van de dorpsraad ziet: meer aandacht voor het draagvlak van de dorpsraad bij bewoners, de leden actief betrekken en de werkgroepen uitbreiden. Daarbij is vernieuwing van onze digitale communicatie criciaal.

5.3  Er wordt gestemd over de toetreding van Huib tot het bestuur en hij wordt met meerderheid van stemmen gekozen.

5.4  Huib meldt dat het bestuur incompleet is en dat het urgent op zoek is naar een secretaris. Hij vraagt de aanwezige leden om hulp bij het vinden hiervan.
Ron Cordemijer stelt voor om een deur-aan-deur flyer actie te ondernemen.

 1. Ter goedkeuring: de begroting van 2023

Radboud legt uit dat de begroting voor dit jaar een tekort heeft van € 5500,-, voornamelijk veroorzaakt door kosten voor vernieuwing/samenvoeging van de websites.
Peter Menno verzoekt om de begroting zoveel mogelijk sluitend te maken, b.v. met verhoging van het lidmaatschap naar € 15,-. Dit zal dan per 2024 ingaan. Het voorstel wordt door de vergadering unaniem aangenomen.

 1. Rondvraag
  Er meldt zich niemand voor de rondvraag.
 1. Afsluiting
  De nieuwe voorzitter sluit de vergadering af om 21.20 uur, eerder dan gepland omdat door reparatie van de voordeur iedereen om 21.30 het dorpshuis uit moet.

Waarom kan er geen Hulpsecretarie in Badhoevedorp blijven??!

. thema's: Algemeen, Verslagen

Weleens een paspoort of rijbewijs moeten regelen in Halfweg? Met het sluiten van het Servicecentrum van de gemeente aan de Sloterweg verdween ook de laagdrempelige dienstverlening voor paspoorten en rijbewijzen uit Badhoevedorp. Volgens de gemeente blijft het voorzieningenniveau in Haarlemmermeer Noord op peil. Je kunt tenslotte naar Halfweg, Hoofddorp of Schiphol.... Maar probeer de tocht naar Halfweg eens echt te ondernemen, dan loop je tegen heel wat aan.

 

Waarom moest het Servicecentrum eigenlijk sluiten, en waarom kon er geen alternatief worden gevonden? Lees het rapport en welke vragen aan de gemeente open blijven staan via de link Rapport opheffing Service Centrum Badhoevedorp 

 

Deze  vragen hebben in ieder geval wel geleid tot een uitnodiging voor een gesprek met de clustermanager Klant Contact Centrum.We houden je op de hoogte!  Zie ook over dit onderwerp de link brief naar gemeenteraad en link brief over gesprek met gemeente ivm Service Centrum

Verslagen bekijken

. thema: Verslagen

Verslagen

. thema: Verslagen

Hieronder verslagen/rapportages/besluitenlijsten van Dorpsraad en overige vergaderingen